• Freelance
  • Nabij Maastricht
  • 4 maanden geleden geplaatst
  • Solliciteren is gesloten

Opdrachtomschrijving
Voor een directe eindklant ben ik op zoek naar een ervaren ICT Architect.

De kandidaat zal werken in de volgende gebieden;

1: advisering over ICT-architectuur en beveiliging; De kandidaat bewaakt en onderhoudt de ICT-architectuur van de opdrachtgever en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende architectuurlagen, van technische- tot en met applicatiearchitectuur. De kandidaat doet voorstellen voor heroverwegingen van plannen op vlak van ICT-ontwikkelingen indien deze financieel of beleidsmatig niet realiseerbaar zijn en bespreekt deze met het management. De kandidaat analyseert de bestaande beveiligingsstructuur, inventariseert de beveiligingsbehoefte, signaleert knelpunten daarin en adviseert omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen en stelt het beveiligings- en privacy-beleid op. Daarnaast organiseert de kandidaat de toegangs- en informatiebeveiliging, hij/zij draagt zorg voor beveiliging, back-up procedures, e.d. en beheert informatiebeveiligingsincidenten.

2: informatieanalyse. De kandidaat levert, op basis van analyse van literatuur, rapporten en verslagen, bijdragen aan onderzoek en adviesverlening ten behoeve van het ICT-beleid. Hij/zij signaleert knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen en stelt notities en rapportages op voor het beleidsproces. De kandidaat evalueert (onderdelen van) het ICT-beleid en doet aanbevelingen voor verbeteringen. Hij/zij heeft zicht op alle in gebruik zijnde applicaties en doet voorstellen inzake opslaan documenten. Hij/zij brengt de informatiebehoefte in kaart en maakt beleid over de omgang met informatie en legt bij dataopslag de link met contracten e.d. De kandidaat zorgt voor gelijke data voor andere vestigingen en stemt de informatievoorziening af op de bedrijfsprocessen. daarnaast stelt hij/zij de kosten- en capaciteitsramingen op en draagt bij aan het opstellen van de ICT-begroting. De kandidaat specificeert de systeemvereisten en adviseert over de organisatorische, economische en sociale aspecten die samenhangen met de informatievoorziening en automatisering. Hij/zij adviseert over standaarden, bevordert het ontwikkelen van uitvoeringsrichtlijnen en geeft hieraan richting. De kandidaat toetst uitvoeringsrichtlijnen aan het beleid en adviseert over verbetering en draagt zorg voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen;

2 De kandidaat voert het datamanagement uit en zorgt voor werving van overkoepelende datasystemen (datawarehouses) en van hieruit ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen. hij/zij voert het beheer uit van informatiebeveiligingsincidenten en stelt hiervan managementrapportages op en zorgt ervoor dat bedrijfs-kritische informatiesystemen in kaart worden gebracht en er adequate maatregelen worden opgesteld opdat deze systemen zo min mogelijk uitval hebben. De kandidaat zorgt voor naleving van standaarden en procedures en stelt richtlijnen en procedures op ten behoeve van gebruikers en automatiseringsmedewerkers.

De kandidaat levert bijdrage aan projecten en werkt de probleemstelling verder uit en stelt randvoorwaarden en uitgangspunten op en stemt af. Hij/zij werkt deelprojectplannen uit inclusief kosten-batenanalyses en planningen, rekening houdend met de randvoorwaarden en uitgangspunten. Daarnaast draagt de kandidaat bij aan de projectorganisatie en voert het benodigde overleg tussen de verschillende deelnemers/partijen. Hij/zij zorgt voor planning, rapportages, aanbevelingen, communicatie, financiële verslaglegging en budgetbeheer.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De kandidaat beslist bij/over: het ontwikkelen van back-up- en beveiligingsprocedures; de bijdragen aan het informatieplan en het opstellen van automatiseringsplannen.

Kader: de gestelde technisch-organisatorische randvoorwaarden, het informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid van de klant en de beschikbaar gestelde budgetten.

Verantwoording: aan de manager ICT over de kwaliteit van advisering op het gebied van informatievoorziening en automatisering van de klant en van de coördinatie van de organisatie en inrichting van het beheer van hard- en software en de te onderscheiden netwerken.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

in het bezit van MSCE

theoretische kennis van ICT

kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden

technieken en -processen, alsmede van kwaliteits en service level management

kennis van en inzicht in de organisatie van de instelling

inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare ICT- middelen

vaardigheid in het analyseren van de bestaande informatievoorziening en in het adviseren omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen.

CONTACTEN

met leveranciers, die een contractuele band hebben met de ICT-organisatie van de opdrachtgever, over de SLA afspraken

met het management en specialisten over de inrichting van de informatievoorziening en automatisering om te komen tot afstemming en coördinatie.

Interesse gewekt? Meer informatie? Bel mij op 0031657577235 of stuur het CV naar sander.schoe@imbri.nl

Met vriendelijke groet,

Sander Schoe