Privacy

PRIVACY STATEMENT

Introductie
Deze Privacy Statement van Imbri Contracting is van toepassing op al onze activiteiten.

Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met ons. Daarom zorgen wij er voor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van ICT professionals, verwerkt Imbri Contracting persoonsgegevens. Al onze verwerkingsactiviteiten zijn hierop gericht. Zonder deze (persoons) gegevens kunnen wij onze missie niet realiseren en onze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten
Voordat verder ingaan wordt op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten: Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken. U kunt ons verzoeken via privacy@imbri.nl  om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken. Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Verwerking
Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties: – gegevens die Imbri Contracting verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers en werknemers van Derden (paragraaf 1); – gegevens die Imbri Contracting verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven(paragraaf 2).

 1. Gegevens die Imbri Contracting verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers en werknemers van derden. Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van ICT professionals, verwerkt Imbri Contracting persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Imbri Contracting beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Imbri Contracting heeft verstrekt, te weten:
  a. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
  b. om met u een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een contract en uren administratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
  c. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
  d. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  e. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Imbri Contracting aanbiedingen te kunnen doen;
  f. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  g. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail, via een “online portaal”, via onze website, of via een ander medium aan ons toestuurt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Imbri Contracting verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning en aanvullende gegevens die te maken hebben met een eventuele screening. Imbri Contracting kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Imbri Contracting uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.. Imbri Contracting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 1. Gegevens die Imbri Contracting verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven. Persoonsgegevens die Imbri Contracting van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
  a. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
  b. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  c. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  d. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  e. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Imbri Contracting verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Imbri Contracting kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Imbri Contracting kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Imbri Contracting uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Imbri Contracting uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken. Imbri Contracting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging
Imbri Contracting spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Imbri Contracting, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Imbri Contracting kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Imbri Contracting voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000 per gebeurtenis en maximaal € 10.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Imbri Contracting zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht
U kunt ons op elk gewenst moment via email: privacy@imbri.nl  dan wel per brief: Imbri Contracting B.V., t.a.v. Juridische Zaken, van Hasseltkade 21, 6211CD Maastricht) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Imbri Contracting uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar aan privacy@imbri.nl  dan wel per brief: Imbri Contracting B.V., t.a.v. Juridische Zaken, van Hasseltkade 21, 6211CD Maastricht) Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement
Imbri Contracting kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de www.imbri.nl  te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement
Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.

Algemeen
Imbri respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten, goederen en/of informatie waar u om gevraagd heeft te leveren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Imbri zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de levering van onze diensten en/of goederen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Imbri maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u deze website gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De meeste cookies van Imbri verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Ook kunnen wij met behulp van cookies eventueel advertenties (o.a. Google AdSense) of diensten (zoals Google Maps) van derden laten zien. Zij kunnen cookies op uw PC plaatsen of webbakens gebruiken om informatie in te winnen. Imbri heeft geen toegang tot of controle over de cookies of webbakens die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies hoe hun opt-outsysteem werkt. Het Imbri privacy beleid is hierop niet van toepassing.U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze en/of andere websites geen cookies ontvangt. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

LET OP: de meeste websites werken niet meer optimaal als u cookies uitschakelt. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op de volgende websites:

Microsoft Internet Explorer 7 & 8
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Mozilla Firefox
Safari
Google Chrome
Opera

Serverlogbestanden
Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op in een bestand. Dergelijke serverlogbestanden omvatten doorgaans anonieme informatie zoals uw IP-adres, browsertype, ingestelde browsertaal, de datum en de tijd van uw bezoek. Er zijn een aantal redenen waarom we deze gegevens tijdelijk bewaren. De belangrijkste reden is dat we onze website willen verbeteren en veilig houden.

Contact
Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze Privacy Statement? Stuur dan een e-mail naar info@imbri.nl